Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

duminică, 15 februarie 2015

Cum să-ți dezvolți INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ

Lucruri sim­ple pe care le poți face pen­tru o mai bună inte­li­gență emoțională


Prac­tică zil­nic 1 minut de emo­ții pozi­tive. În acel minut străduiește-te să vezi lucru­rile pozi­tive de lângă tine. Dacă nu poți un minut, încearcă cu 30 de secunde. Sau 10.

Dis de dimi­neață ieși în aer liber. Trezește-te devremeși ieși la o plim­bare sau aler­gat. Sau doar o cafea sau un ceai pe balcon.

În timp ce ai emo­ții nega­tive, observă-te. Observă-le. Ce anume le-a cau­zat? Este reac­ția ta jus­ti­fi­cată? Dacă da, ești sigur? Scrie totul pe hâr­tie, dar fii onest cu tine însuți.

Învață să râzi de tine însuți. Învață să te iei sin­gur peste picior, cu umor. Evită să fii exa­ge­rat de serios.

Învață să nu mai iei la modul per­so­nal ceea ce ți se întâm­plă. Majo­ri­ta­tea pro­ble­me­lor care apar sau care ne sunt cre­ate de alt­ci­neva nu sunt îndrep­tate spe­cial împo­triva noas­tră. Nu ți se întîm­plă doar ție, cu toții “bene­fi­ciem” de ace­leași pro­bleme. Citește “Cele patru legă­minte” de don Miguel Ruiz.

Găsește unul sau mai mulți par­te­neri de evo­lu­ție, care să te sus­țină și să-ți ofere fee­d­back. De pre­fe­rat să fie la un nivel apro­piat ție, ast­fel încât să puteți evo­lua în para­lel și să vă sus­ți­neți reciproc.

Spune „Îmi pare rău”, „Ai drep­tate” și „Îmi cer scuze”.

Oprește-te, res­piră încet și zâm­bește. Mergi mai departe.

Plimbă-te. Zil­nic, dacă nu ai vreme de plim­bare, fă ast­fel încât să par­chezi mașina la câteva sute de metri de locul de muncă sau să te cobori cu 1-2 sta­ții mai repede din auto­buz pen­tru a putea merge pe jos. În timp ce o faci, uită-te la clă­diri, copaci, lumea de pe stradă. Înce­ti­nește ritmul.

Fă-ți pe bal­con o mică gră­dină. Dacă nu ai bal­con, pune o jar­di­nieră cu flori la geam. Acordă zil­nic puțină aten­ție și îngri­jiri ace­lor plante.

Există ali­mente care ajută la cre­a­rea unei stări emo­țio­nale pozi­tive, prin sub­stanțe pre­cum sero­to­nina. Prin­tre cele mai cunos­cute ast­fel de ali­mente sunt bana­nele și cio­co­lata. O carte bună pe subiec­tul acesta este „The Good Mood Diet”de Judith Wurtman.

Încearcă o dietă mai ușoară, mai sănă­toasă. Even­tual cu sfa­tul medi­cu­lui tău mănâncă mai puține ali­mente grase, mai multe legume și fructe.

Pune o floare în vaza de pe masă. Dacă nu ai vază, cum­pără una sau folo­sește un pahar.

Fă-ți ordine în lucruri. Dăruiește-le pe cele care nu-ți mai sunt nece­sare. Vezi aicicâteva idei des­pre cum să faci asta.

Bea apă. Hidra­ta­rea ajută la îmbu­nă­tă­ți­rea stă­rii emo­țio­nale generale.

Fă com­pli­mente. Nu aștepta ceva în schimb. Mul­țu­mește atunci când le pri­mești. Zâmbește.

Cântă sau fre­do­nează o melo­die. Inte­li­genta emo­tio­nala se con­stru­iește pe emo­ții pozitive.

Începe un jur­nal de suc­cese. Scrie în el micile lucruri pe care le-ai rea­li­zat. Mar­chează acele suc­ces și bucură-te de ele.Fă-ți un pro­gram de exer­ci­ții car­di­o­vas­cu­lare. Exer­ci­ți­ile car­dio sunt cunos­cute ca fiind prin­tre cele mai efi­ciente metode de a genera emo­ții pozitive.

Vezi filme care te pot inspira, filme în care te poți regăsi sau te ajută să devolți emo­ții pozi­tive. Găsești o listă imensă de filme bune cu tra­i­lere cu tot în lista cu 101 filme moti­va­țio­nale care tre­buie văzute într-o viață.

Întinde-te. Fă câteva exer­ci­ții de stretching.

Fă miș­care. Fie că e vorba de o plim­bare, aler­gat, înot, exer­ci­ții car­dio, antre­na­ment la sală, caută să faci 20-30 de minute miș­care în fie­care zi. Citește și 33 de motive pen­tru care merita sa faci mis­care zil­nic.

Folo­sește umo­rul în viața de zi cu zi. Are capa­ci­ta­tea de a deten­siona majo­ri­ta­tea situ­a­ți­i­lor în care te afli.

Zâm­bește. Din nou.

Fă acte de bună­tate, cari­tate. Poți da ceva de mân­care unui cer­șe­tor, dona bani unei cauze bune, ajuta un pri­e­ten etc. Dacă e posi­bil să fie ano­nime, și mai bine.

Cere aju­to­rul altora când ai nevoie de el. De obi­cei îl vei primi.

Alege-ți cu aten­ție pri­e­te­nii. Gândește-te ce înseamnă că cineva îți este pri­e­ten și fii mai selec­tiv.

Când nu știi dacă să faci ceva sau nu, imaginează-ți ce se poate întâm­pla în cel mai rău caz posi­bil. Dar în cel mai bun? Și acum întreabă-te ce e cel mai pro­ba­bil să se întâmple?

Citește cărți, articole, tot ce îți stă la îndemână privind dezvoltarea persoanlă.

Petrece timp în natură.

Ascultă muzică care gene­rează emo­ții pozi­tive.

Lucrează puțin să devii mai încre­ză­tor în pro­pri­ile forțe. Ca orice altă “abi­li­tate” îți poți dezvolta și o mai bună încre­dere în tine.Vor­bește cu cineva des­pre pro­ble­mele tale. Lasă ten­siu­nea din inte­rior să iasă.

Pri­vește foto­gra­fii ale oame­ni­lor la care ții.

Petrece timp în apă. Stropește-ți fața cu apă, fă un duș sau baie ori mergi la pis­cină. Apa e cunos­cută ca având efecte tera­pe­u­tice. Amintește-ți cum îți plă­cea să te joci în apă când erai copil.

Spune „Mul­țu­mesc”.

Acordă aten­ție modu­lui în care arăți. Un aspect îngri­jit pe care-l vei observa în oglindă sau în ochii celor­lalți, te va ajuta în rela­ți­ile cu cei din jur.

Citește citate des­pre viață. O altă opțiune exce­lentă sunt căr­țile inspi­ra­țio­nale.

Acceptă lucru­rile pe care nu le poți schimba, așa cum sunt.

Intră în con­tact cu oameni ce te pot inspira, în viața de zi cu zi sau pe Social Media. Ai aici o listă cu oameni inte­re­sanți pe care merită să-i urmă­rești pe Face­book.

Dacă îți per­miți ia-ți un ani­mal de casă – câine, pisică etc.

Petrece timp în locuri bine iluminate.

Acordă aten­ție modu­lui în care te carac­te­ri­zezi și vor­bești cu tine însuți. Spu­neam într-un alt arti­col să evi­tăm auto­ca­rac­te­ri­ză­rile pre­cum “Sunt prost” sau “Nu sunt capa­bil de nimic”. Încearcă să iei lucru­rile mai ușor când e vorba de tine însuți.

Dacă ati­tu­di­nea de la job te influ­en­țează pro­fund nega­tiv, caută-ți un alt job.

Dacă se poate, dormi une­ori câte 20 de minute la ami­ază. Obi­ce­iul som­nu­lui de ami­ază te va ajuta să te rese­tezi emo­țio­nal când ești sur­me­nat.

Stabilește-ți unele obiec­tive pe care să-ți pro­pui să le rea­li­zezi. Încearcă să-ți sta­bi­lești un mic obiec­tiv zil­nic pe care să-l realizezi.

Felicită-te atunci când ai făcut o treabă bună. Poți să te și bați pe spate încurajator.

Fii răb­dă­tor cu tine însuți. Schim­ba­rea și evo­lu­ția au nevoie de timp. Cum spu­nea bunica mea „Cu răb­da­rea tre­cem marea”.

Învață să spui nu celor­lalți și da ție. Alege-ți valo­rile și rolu­rile per­so­nale și ghidează-te după ele. Apoi redu numă­rul de anga­ja­mente per­so­nale pe care le-ai luat.

Urmează un curs de dans. Dan­sul, ca și muzica, ajută la gene­ra­rea de emo­ții pozitive.

Scrie tot ce te îngri­jo­rează. Tot. Ori­câte pagini ar fi. Reci­tește ce ai scris și con­ști­en­ti­zează fap­tul că ori­cât te vei îngri­jora, acele pro­bleme nu se vor rezolva. Acum poți începe să schi­țezi un mic plan ca să le rezolvi.

Citește auto­bi­o­gra­fi­ile unor oameni care au avut rea­li­zări. Îți reco­mand oameni pre­cum Henry Ford, Gan­dhi sau Ben­ja­min Fran­k­lin.

Decorează-ți pere­ții unde locu­iești (sau lucrezi, dacă se poate) cu mici obiecte deco­ra­tive, tablo­uri, poze cu pei­saje. Sau poze cu citate moti­va­țio­nale.

Devino pro­priul tău men­tor. Pen­tru asta ține cont de câteva reguli în rela­ția cu tine însuți:

Respectă-te. Poți să te cri­tici, dacă o faci constructiv.

Nu-ți vorbi nici­o­dată alt­fel decât ai face-o cu cineva la care ții.

Când te-ai tra­tat într-un fel care este lip­sit de res­pect, pro­ce­dează la fel ca în rela­ți­ile cu cei­lalți: cere-ți sin­gur scuze și străduiește-te să nu mai repeți.

Citește car­tea Inte­li­gența Emo­țio­nală, de Daniel Gole­man.sursa-aici

https://astrodeva.wordpress.com/2015/02/11/dezvolta-ti-inteligenta-emotionala/

https://34tm.wordpress.com/2015/01/03/55-de-moduri-simple-prin-care-sa-ti-dezvolti-inteligenta-emotionala/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com