Singura hrană spirituală este cunoaşterea.

Numai adevărul şi iubirea universală ne va face liberi!

Lumina care ne inspiră toţi să ne unească în conştiinţa cosmică nouă:

FRÃŢIA INIMII.

Iubirea și Adevărul nu pot fi descoperite prin cărți, biserici sau temple. Acestea vin în ființa prin cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine este un proces anevoios dar nu dificil; el devine dificil doar atunci când încercam să ajungem la un anume rezultat. Dar a fi doar conștienți în fiecare moment, clipă de clipă de propriile noastre gânduri și sentimente, de toate acțiunile noastre fără nici un fel de condamnare sau justificare, aduce libertatea, eliberarea în care există această fericire a adevărului.

duminică, 15 februarie 2015

Cum să-ți dezvolți INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ

Lucruri sim­ple pe care le poți face pen­tru o mai bună inte­li­gență emoțională


Prac­tică zil­nic 1 minut de emo­ții pozi­tive. În acel minut străduiește-te să vezi lucru­rile pozi­tive de lângă tine. Dacă nu poți un minut, încearcă cu 30 de secunde. Sau 10.

Dis de dimi­neață ieși în aer liber. Trezește-te devremeși ieși la o plim­bare sau aler­gat. Sau doar o cafea sau un ceai pe balcon.

În timp ce ai emo­ții nega­tive, observă-te. Observă-le. Ce anume le-a cau­zat? Este reac­ția ta jus­ti­fi­cată? Dacă da, ești sigur? Scrie totul pe hâr­tie, dar fii onest cu tine însuți.

Învață să râzi de tine însuți. Învață să te iei sin­gur peste picior, cu umor. Evită să fii exa­ge­rat de serios.

Învață să nu mai iei la modul per­so­nal ceea ce ți se întâm­plă. Majo­ri­ta­tea pro­ble­me­lor care apar sau care ne sunt cre­ate de alt­ci­neva nu sunt îndrep­tate spe­cial împo­triva noas­tră. Nu ți se întîm­plă doar ție, cu toții “bene­fi­ciem” de ace­leași pro­bleme. Citește “Cele patru legă­minte” de don Miguel Ruiz.

Găsește unul sau mai mulți par­te­neri de evo­lu­ție, care să te sus­țină și să-ți ofere fee­d­back. De pre­fe­rat să fie la un nivel apro­piat ție, ast­fel încât să puteți evo­lua în para­lel și să vă sus­ți­neți reciproc.

Spune „Îmi pare rău”, „Ai drep­tate” și „Îmi cer scuze”.

Oprește-te, res­piră încet și zâm­bește. Mergi mai departe.

Plimbă-te. Zil­nic, dacă nu ai vreme de plim­bare, fă ast­fel încât să par­chezi mașina la câteva sute de metri de locul de muncă sau să te cobori cu 1-2 sta­ții mai repede din auto­buz pen­tru a putea merge pe jos. În timp ce o faci, uită-te la clă­diri, copaci, lumea de pe stradă. Înce­ti­nește ritmul.

Fă-ți pe bal­con o mică gră­dină. Dacă nu ai bal­con, pune o jar­di­nieră cu flori la geam. Acordă zil­nic puțină aten­ție și îngri­jiri ace­lor plante.

Există ali­mente care ajută la cre­a­rea unei stări emo­țio­nale pozi­tive, prin sub­stanțe pre­cum sero­to­nina. Prin­tre cele mai cunos­cute ast­fel de ali­mente sunt bana­nele și cio­co­lata. O carte bună pe subiec­tul acesta este „The Good Mood Diet”de Judith Wurtman.

Încearcă o dietă mai ușoară, mai sănă­toasă. Even­tual cu sfa­tul medi­cu­lui tău mănâncă mai puține ali­mente grase, mai multe legume și fructe.

Pune o floare în vaza de pe masă. Dacă nu ai vază, cum­pără una sau folo­sește un pahar.

Fă-ți ordine în lucruri. Dăruiește-le pe cele care nu-ți mai sunt nece­sare. Vezi aicicâteva idei des­pre cum să faci asta.

Bea apă. Hidra­ta­rea ajută la îmbu­nă­tă­ți­rea stă­rii emo­țio­nale generale.

Fă com­pli­mente. Nu aștepta ceva în schimb. Mul­țu­mește atunci când le pri­mești. Zâmbește.

Cântă sau fre­do­nează o melo­die. Inte­li­genta emo­tio­nala se con­stru­iește pe emo­ții pozitive.

Începe un jur­nal de suc­cese. Scrie în el micile lucruri pe care le-ai rea­li­zat. Mar­chează acele suc­ces și bucură-te de ele.Fă-ți un pro­gram de exer­ci­ții car­di­o­vas­cu­lare. Exer­ci­ți­ile car­dio sunt cunos­cute ca fiind prin­tre cele mai efi­ciente metode de a genera emo­ții pozitive.

Vezi filme care te pot inspira, filme în care te poți regăsi sau te ajută să devolți emo­ții pozi­tive. Găsești o listă imensă de filme bune cu tra­i­lere cu tot în lista cu 101 filme moti­va­țio­nale care tre­buie văzute într-o viață.

Întinde-te. Fă câteva exer­ci­ții de stretching.

Fă miș­care. Fie că e vorba de o plim­bare, aler­gat, înot, exer­ci­ții car­dio, antre­na­ment la sală, caută să faci 20-30 de minute miș­care în fie­care zi. Citește și 33 de motive pen­tru care merita sa faci mis­care zil­nic.

Folo­sește umo­rul în viața de zi cu zi. Are capa­ci­ta­tea de a deten­siona majo­ri­ta­tea situ­a­ți­i­lor în care te afli.

Zâm­bește. Din nou.

Fă acte de bună­tate, cari­tate. Poți da ceva de mân­care unui cer­șe­tor, dona bani unei cauze bune, ajuta un pri­e­ten etc. Dacă e posi­bil să fie ano­nime, și mai bine.

Cere aju­to­rul altora când ai nevoie de el. De obi­cei îl vei primi.

Alege-ți cu aten­ție pri­e­te­nii. Gândește-te ce înseamnă că cineva îți este pri­e­ten și fii mai selec­tiv.

Când nu știi dacă să faci ceva sau nu, imaginează-ți ce se poate întâm­pla în cel mai rău caz posi­bil. Dar în cel mai bun? Și acum întreabă-te ce e cel mai pro­ba­bil să se întâmple?

Citește cărți, articole, tot ce îți stă la îndemână privind dezvoltarea persoanlă.

Petrece timp în natură.

Ascultă muzică care gene­rează emo­ții pozi­tive.

Lucrează puțin să devii mai încre­ză­tor în pro­pri­ile forțe. Ca orice altă “abi­li­tate” îți poți dezvolta și o mai bună încre­dere în tine.Vor­bește cu cineva des­pre pro­ble­mele tale. Lasă ten­siu­nea din inte­rior să iasă.

Pri­vește foto­gra­fii ale oame­ni­lor la care ții.

Petrece timp în apă. Stropește-ți fața cu apă, fă un duș sau baie ori mergi la pis­cină. Apa e cunos­cută ca având efecte tera­pe­u­tice. Amintește-ți cum îți plă­cea să te joci în apă când erai copil.

Spune „Mul­țu­mesc”.

Acordă aten­ție modu­lui în care arăți. Un aspect îngri­jit pe care-l vei observa în oglindă sau în ochii celor­lalți, te va ajuta în rela­ți­ile cu cei din jur.

Citește citate des­pre viață. O altă opțiune exce­lentă sunt căr­țile inspi­ra­țio­nale.

Acceptă lucru­rile pe care nu le poți schimba, așa cum sunt.

Intră în con­tact cu oameni ce te pot inspira, în viața de zi cu zi sau pe Social Media. Ai aici o listă cu oameni inte­re­sanți pe care merită să-i urmă­rești pe Face­book.

Dacă îți per­miți ia-ți un ani­mal de casă – câine, pisică etc.

Petrece timp în locuri bine iluminate.

Acordă aten­ție modu­lui în care te carac­te­ri­zezi și vor­bești cu tine însuți. Spu­neam într-un alt arti­col să evi­tăm auto­ca­rac­te­ri­ză­rile pre­cum “Sunt prost” sau “Nu sunt capa­bil de nimic”. Încearcă să iei lucru­rile mai ușor când e vorba de tine însuți.

Dacă ati­tu­di­nea de la job te influ­en­țează pro­fund nega­tiv, caută-ți un alt job.

Dacă se poate, dormi une­ori câte 20 de minute la ami­ază. Obi­ce­iul som­nu­lui de ami­ază te va ajuta să te rese­tezi emo­țio­nal când ești sur­me­nat.

Stabilește-ți unele obiec­tive pe care să-ți pro­pui să le rea­li­zezi. Încearcă să-ți sta­bi­lești un mic obiec­tiv zil­nic pe care să-l realizezi.

Felicită-te atunci când ai făcut o treabă bună. Poți să te și bați pe spate încurajator.

Fii răb­dă­tor cu tine însuți. Schim­ba­rea și evo­lu­ția au nevoie de timp. Cum spu­nea bunica mea „Cu răb­da­rea tre­cem marea”.

Învață să spui nu celor­lalți și da ție. Alege-ți valo­rile și rolu­rile per­so­nale și ghidează-te după ele. Apoi redu numă­rul de anga­ja­mente per­so­nale pe care le-ai luat.

Urmează un curs de dans. Dan­sul, ca și muzica, ajută la gene­ra­rea de emo­ții pozitive.

Scrie tot ce te îngri­jo­rează. Tot. Ori­câte pagini ar fi. Reci­tește ce ai scris și con­ști­en­ti­zează fap­tul că ori­cât te vei îngri­jora, acele pro­bleme nu se vor rezolva. Acum poți începe să schi­țezi un mic plan ca să le rezolvi.

Citește auto­bi­o­gra­fi­ile unor oameni care au avut rea­li­zări. Îți reco­mand oameni pre­cum Henry Ford, Gan­dhi sau Ben­ja­min Fran­k­lin.

Decorează-ți pere­ții unde locu­iești (sau lucrezi, dacă se poate) cu mici obiecte deco­ra­tive, tablo­uri, poze cu pei­saje. Sau poze cu citate moti­va­țio­nale.

Devino pro­priul tău men­tor. Pen­tru asta ține cont de câteva reguli în rela­ția cu tine însuți:

Respectă-te. Poți să te cri­tici, dacă o faci constructiv.

Nu-ți vorbi nici­o­dată alt­fel decât ai face-o cu cineva la care ții.

Când te-ai tra­tat într-un fel care este lip­sit de res­pect, pro­ce­dează la fel ca în rela­ți­ile cu cei­lalți: cere-ți sin­gur scuze și străduiește-te să nu mai repeți.

Citește car­tea Inte­li­gența Emo­țio­nală, de Daniel Gole­man.sursa-aici

https://astrodeva.wordpress.com/2015/02/11/dezvolta-ti-inteligenta-emotionala/

https://34tm.wordpress.com/2015/01/03/55-de-moduri-simple-prin-care-sa-ti-dezvolti-inteligenta-emotionala/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Mulțumesc, draga mea Românie!

Mulțumesc, draga mea Românie!

Tehnologia energiei libere - MAGRAV

Logo Design by FlamingText.com
Logo Design by FlamingText.com